27 februari 2016

Regelgeving

De praktijk werkt volgens de geldende wettelijke bepalingen en de beroepscode voor psychotherapeuten. Zie voor meer informatie over bijv. Jeugdwet, WGBO en Wkkgz: www.lvvp.info.

De belangrijkste aspecten uit de regelgeving alsook de werkwijze van de praktijk worden in het eerste gesprek de met u doorgenomen aan de hand van de behandelovereenkomst. Hierin zijn onderwerpen opgenomen zoals de (telefonische) bereikbaarheid van de praktijk, rechten en plichten die van toepassing zijn op de behandeling en het dossier, hoe om te gaan met klachten, vergoedingen en administratieve gegevens die  door de praktijk aangeleverd dienen te worden aan bijv. de zorgverzekeraar en DIS (voor volwassenen) of CJG, gemeente, CBS (voor kinderen en jongeren).

Privacy:

De informatie die aan mij verstrekt wordt, is strikt vertrouwelijk. Wel is het gebruikelijk dat de arts die verwezen heeft een beknopte, schriftelijke terugkoppeling krijgt van de bevindingen en  het behandelplan.

Ook bij beëindiging van de behandeling breng ik de verwijzer schriftelijk op de hoogte van het behandelverloop. Dit gebeurt overigens altijd in overleg met u.

Behandelinformatie zal overigens alleen aan derden, zoals bijvoorbeeld school, worden verstrekt als u daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Dossiervoering:

Tijdens de behandeling hou ik een dossier bij met alle behandelgegevens. Wanneer, in bijvoorbeeld intake- of onderzoeksrapportage, bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn of aanvulling behoeven, heeft u het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen.

Voor meer informatie over uw rechten en plichten met betrekking tot dossiervoering en rapportage, verwijs ik u naar de site van de Nederlandse beroepsvereniging van psychologen, het NIP: www.psynip.nl


Visitatie:

Als lid van de beroeps- en belangenvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten wordt de praktijk ééns in de vijf jaar gevisiteerd. Daarbij wordt de gang van zaken in de praktijk onderzocht om te kijken of de praktijk aan alle (kwaliteits-)eisen voldoet om goede zorg te kunnen leveren.